Selector Idiomes

Benvinguts

 

Què és?

És l’acció d’examinar l’edifici, que duen a terme els professionals tècnics competents, amb l’objecte de determinar-ne l’estat en el moment de la inspecció i orientar a la propietat en les actuacions a realitzar per complir el deure de conservació i manteniment.

S’elabora un Informe (IITE) amb un model normalitzat. Amb l'informe del resultat de la inspecció tècnica de l'edifici (IITE), l'administració competent expedirà un Certificat d'Aptitud, segons es regula al Capítol 3 del Decret 67/2015, que lliurarà directament a la propietat de l'edifici.

 

Quan i quins edificis han de passar la ITE?

Els edificis que han de fer la ITE són els edificis unifamiliars o plurifamiliars, on existeixi l’ús d’habitatge, sense perjudici que puguin contenir també altres usos diferents del residencial.

No és d’aplicació als edificis unifamiliars on la seva edificació principal, excloses construccions auxiliars d’escassa entitat constructiva, estigui separada 1,5 metres o més de la via publica, de zones d’us públic i de les finques adjacents.

Tots els edificis d’habitatges s’han de sotmetre a inspecció tècnica abans dels 45 anys d’antiguitat, prenent com a data per determinar-ne l’antiguitat la que consta en el cadastre.

S’estableix la següent programació per passar la inspecció tècnica de l’edifici:

EDIFICIS PLURIFAMILIARS

EDIFICIS UNIFAMILIARS

Antiguitat

Termini

Antiguitat

Termini

1951 - 1960

Fins 31/12/2015

Anterior 1900

Fins 31/12/2016

1961 – 1971

Fins 31/12/2016

1901 - 1930

Fins 31/12/2017

A partir 1971

L’any que compleix 45 anys d’antiguitat

1931 - 1950

Fins 31/12/2018

Si disposa de cèdula d’habitabilitat vigent en el moment d’assolir els terminis fixats en aquest calendari, no tenen l’obligació de presentar l’informe de la inspecció tècnica de l’edifici fins a la data en què caduqui aquesta cèdula d’habitabilitat

1951 – 1960

Fins 31/12/2019

1961 – 1975

Fins 31/12/2020

A partir 1975

L’any que compleix 45 anys d’antiguitat

 

Què fem? 1, 2 i 3 passos

El tècnic efectua una visita a l’edifici per tal de valorar-ne l’estat de conservació, especialment pel que fa els elements que puguin suposar un risc per a la seguretat per als propis habitants o per a tercers, o bé, existència de filtracions que puguin derivar a una degradació progressiva. En cas de detectar aquestes deficiències es comunica a la propietat i s’informa de les recomanacions per subsanar-les.

A continuació, es redacta un informe amb un model normalitzat on es descriuran tots els elements de l’edifici: sistema estructural, evolvent, instal·lacions, acompanyats de fotografies i croquis. Un cop es tanca i es valida l’informe, es visa el document.

Per últim, s’entrega a la propietat l’informe i es sol·licita el Certificat d’Aptitud de l’edifici a l’Administració. 

Pas 1

Pas 2

Pas 3

VISITA A L’EDIFICI

REDACCIÓ DE L’INFORME

ENTREGA I TRAMITACIÓ

 

 Més informació