Selector Idiomes

Benvinguts

 

Donat que no ens podem acostar a la vostra escola, us acostem un esquitx del taller a casa.

Aquí tenim el primer vídeo

L'efecte de la pluja

Els abrics de casa nostra

Construïm un pont amb un full de paper

 

@lacasaensrepresenta

Com sempre, unes jornades molt interessants.

Rehabilitar és millorar l'eficiència, el confort i, per tant, la salut dels qui fem servir l'edifici.

 

Un equip d'Artec (Neus Cristià i Elisensa Torres) ha sigut guanyador del concurs REHABILITA per a la formació de tallers per a la ciutadania de sensibilització sobre la rehabilitació d’edificis.

Aquest taller va enfocat principalment a nens i nenes de 5-12 anys on s'agruparan diferents tipus de pràctiques on es treballa:

 • La qualitat de vida i els bons hàbits
 • L'estalvi energètic
 • Materials i geometries de la construcció
 • Manteniment i rehabilitació

 

 

Què és?

La sostenibilitat consisteix a proveir el millor possible avui sense posar en perill els recursos de demà. Per tant, en el món de l’arquitectura implica que en les diferents fases de la construcció de l’edifici; començant des del disseny, projecció; seguint amb l’elecció del materials i sistema constructiu; i finalment amb l’ocupació, ús i manteniment es contemplin solucions amb harmonia amb el medi ambient.

L’objecte d’una arquitectura sostenible és adequar les necessitats del ocupants sense comprometre els recursos futurs i, per tant, amb un menor impacte ambiental.

Per tal de satisfer els requeriments d’una arquitectura sostenible, cal tenir en compte:

 • Les condicions climàtiques de l’entorn, topografia, hidrografia i ecosistemes de la zona
 • Un disseny en relació a l’entorn i les necessitats
 • L’ús de materials de proximitat i de menor contingut energètic
 • Utilització de sistemes passius per reduir la demanda energètica
 • Cobertura de la demanda energètica amb energies renovables
 • Bon ús per part dels ocupants: cultura (manteniment)

 

Criteris per escollir un solar

Deixant de banda la climatologia i hidrografia exacte ja que aquesta no depèn de nosaltres, és molt important la ubicació del solar en relació a la mobilitat dels seus ocupants. Per tant, cal buscar aquell punt geogràfic que permeti combinar les necessitats amb les comunicacions per tal d’evitar un ús excessiu del vehicle propi.

           

Durant aquesta recerca, cal vetllar per la òptima orientació del solar per tal de poder aprofitar els recursos naturals de la pròpia zona: sol, pluja, vent...

Sovint, el solar perfecte no existeix. I menys quan un dels ítems que més acota la nostra elecció són els diners.

 

Com aixequem l’edifici: materials i sistemes constructius

Els materials ecològics són aquells que durant en seu procés de fabricació, així com la seva posta en obra, el seu manteniment i, finalment, el seu final comporten un menor impacte ambiental. Per tant, són aquells que comporten una petjada ecològica menor.

Seguidament, 4 claus que compleix un material d’aquetes característiques:

 • Proximitat
 • Amb menor cost energètic
 • Recurs renovable, reutilitzable i reciclable
 • Llarga vida útil

S’entén per sistema constructiu al conjunt de materials, elements, tècniques i procediments que permeten aixecar un edifici en concret. A grans trets es diferencien els següents sistemes:

 • Construcció tradicional: Construcció que consisteix en l’aixecament d’una estructura vertical a base de parets de càrrega (fàbrica de maó, pedra, tàpia, blocs) i/o sistema porticat de formigó amb una estructura horitzontal unidireccionals amb biga i revolto o reticular de formigó. Un cop finalitzat el sistema portant, es continua amb cobertes, instal·lacions i interiors. És un sistema d’obra humida i, per tant, es requereix d’una mà d’obra important així com respectar un períodes d’assecat per tal d’assolir la resistència del formigó per exemple.

 

 • Construcció prefabricada: Basat en un disseny i una producció dels diferents elements i subsistemes fabricats en sèrie i fora de l’emplaçament de l’obra. Per tant, es tracta d’un sistema de construcció en sec amb un muntatge simple, precís i senzill en obra. Aquest sistema implica una planificació de muntatge molt més ràpida amb menor mà d’obra i menys generació de residus ja que tots els sub-sistemes i components queden integrats en un procés global.
  • Sistema de panells de formigó: unidireccional/bidireccional – lineal (esquelet) / pla (plaques)
  • Sistema de calaixos: tridimensional – (volumètric)
  • Prefabricat estructural:
   • Bidireccional (columnes i bigues)
   • Tridireccional (esquelet amb llosa)

 

 • Construcció en mòduls: És l’evolució d’una construcció prefabricada tridireccional on es realitza un muntatge tipus “lego” engranant els diferents subsistemes. Tipus:
  • Fusta
  • Estructura metàl·lica
  • Formigó

 

Reducció de la demanda és crucial per un menor impacte

Una vegada ja tenim el solar i hem disseny l’edifici segons les necessitats dels seus ocupants, cal analitzar els consums que es realitzaran per tal de satisfer les necessitats de confort, salubritat i habitabilitat.

Les necessitats de confort dels habitatges d’avui dia s’agrupen bàsicament en:

 • Climatització (estiu/hivern)
 • Ús d’aigua calenta sanitària (ACS)
 • Ventilacions
 • Ús de subministrament elèctric constant per el funcionament d’electrodomèstics: nevera, rentadora, placa de cocció, forn, microones, ordinadors, televisions, tauletes, vídeo-jocs, il·luminacions...

Hi ha moltes maneres per donar servei aquestes necessitats, però en primer lloc, cal recordar que el consum més sostenible és aquell que no es fa servir, és a dir, vetlla per uns bons hàbits d’ús i cultura dels propis usuaris de l’edifici que amb un cost “0” satisfent les mateixes necessitats. Per exemple:

 • Tancar els llums de les estances des-ocupades. Així com apagar aquells equips que no fem servir.
 • Garantir el confort tèrmic a l’hivern amb l’ajuda d’una peça de roba addicional. Pensa que per cada grau de temperatura que augmentem el consum creix entre un 7-10%.
 • Utilitzar dispositius de protecció solars a l’estiu per evitar la incidència dels raigs solars a l’interior de l’habitatge. Afavorir la ventilació creuada per reduir la temperatura.
 • L’ús de ventiladors consumeix menys que l’aire condicionat.
 • És molt importat fer els manteniments dels equips d’aire condicionats per que els seus consums siguin els òptims.

En segon lloc, cal escollir adequadament tots els equips que consumeixen electricitat i optar per aquells amb qualificacions A+, A++ i A+++; sobretot per aquells que en fem un ús molt freqüent o total. Les qualificacions es classifiquen de la següent manera:

 

Consum

€/h

€/24h

-         Classe energètica A+++:

175 kWh

0,0293 €

0,7024 €

-         Classe energètica A++:  

284 kWh

0,0393 €

0,9421 €

-         Classe energètica A+:   

322 kWh

0,0445 €

1,0681 €

-         Classe energètica A:

374 kWh

0,0517 €

1,2406 €

-         Classe energètica B:

507 kWh

0,0701 €

1,6818 €

-         Classe energètica C:

646 kWh

0,0893 €

2,1428 €

 

Per tant, tenint en compte que el preu del kWh és aproximament 0,1382 + IVA (21%), el preu que paguem al final del dia es pot incrementar 3 vegades d’utilitzar un equip o altre.

Nota: a la xarxa es disposen de varies calculadores del consum.

En tercer lloc, i per tal de no malbaratar l’ús dels equips (sobretot a nivell de climatització) és importantíssim tenir un bon abric en el nostre edifici. Això passa per disposar del gruix d’aïllament necessari segons la climatologia de la zona, fusteries adequades i en bon estat i reduir els ponts tèrmics de l’envolupant.

En resum, si podem complim les necessitats dels ocupants tenint en compte els 3 punts anteriors:

 • Bons hàbits d’ús
 • Equips amb un menor consum, per tal que la demanda del edifici sigui la mínima
 • Adequar la pell de l’edifici per tal que pèrdues energètiques tendeixin a “0”

I, a més a més, si satisfem la demanda energètica amb energies renovables i disposem de mecanismes de reutilització d’aigua, entre altres (aire), en nostre impacte energètic serà mínim. Per tant, les necessitats actuals no hipotecaran els recursos de futur.

 

Què és?

La setmana de l’Energia és un conjunt d’accions que duen a terme les diferents administracions i organitzacions per tal de formar una campanya de conscienciació que pretén sensibilitzar la societat en relació a l’estalvi i l’eficiència energètica.

Aquesta campanya coincideix amb la Setmana Europea de l’Energia Sostenible.

Sota el lema “Tu tens l’energia, tu tens el poder”, es celebren activitats en gran partís dels municipis catalans.

 

Objectius

 • Promocionar una energia segura, neta i eficient
 • Aconseguir els objectius energètics i climàtics
 • Model energètic on el ciutadà té un paper actiu – Gestiona la teva Energia
 • Models dinàmics i de compartició

 

Què hi podem fer?

 • El primer pas per optimitzar qualsevol recurs és reduir la demanda del consum de l’edifici
  • Com: Analitzant els consums dels diferents equips
 • En segon lloc, millora la teva envolupant
  • Com: Incorporant aïllament i substituint les fusteries
 • Finalment, incorpora energies sostenibles
  • Instal·lació de plaques fotovoltaiques,
  • AMORTIZACIONS 6-9 ANYS.

 

Recursos en Línia

 

ARTEC? 1, 2 i 3 passos

Pas 1

Pas 2

Pas 3

 REDUCCIÓ DE LA DEMANDA

MILLORA DE L'ENVOLUPANT

INCORPORACIÓ ENERGIES SOSTENIBLES

 1.- Inspeccionem el teu edifici: residencial/oficines/industrial; per tal de analitzar els diferents equips que utilitzes, quina potencia consumeixen i en quina franja horària es desenvolupen. A partir d'aquest anàlisis, et proposem petits canvis que millorin el teu consum energètic.

2.- Estudiem el teu edifici amb eines de certificació per definir quines són les millores que comporten un millor estalvi energètic. Per exemple: incorporació de més aïllament, substitució de fusteries, incorporació de dispositius de protecció...

3.- Un cop reduïda la demanada i aplicades les millores de l'envolupant, definim quines energies renovables són més rendibles i eficients, entre elles cal destacar la incorporació de plaques solar fotovoltaiques. Ara, sí és el moment.

 

 

Què és?

Un pèrit és un professional amb coneixements específics, concrets i dotat d’estudis professionals que aporta llum en un determinat tema/accident per tal d’explicar a un jutge de forma clara, detallada i amb documentació acreditativa i demostrativa; els fets i les causes que han provocat un conflicte amb dues o més parts. Per tant, actua com a font de consulta per resoldre conflictes.

El pèrit és un expert en una determinada matèria que es dota de coneixements tècnics i demostratius per tal d’ensenyar i acreditar un determinat procediment.

En un judici pot intervenir un pèrit judicial (anomenat pel jutge), o bé, un pèrit de part (proposat per una de les parts). Ambdós són especialistes en la matèria i aporten coneixements tècnics al tribunal.

 

Què fa el pèrit?

 • Visita a l’immoble per acreditar la realitat física
 • Proves de camp necessàries: fotografies, vídeos, aixecaments, proves...
 • Diagnosi / Normativa
 • ValoracionsRedacció d’informe tècnic / dictamen
 • Vista judicial per defensar l’informe davant del Jutge

 

Què fem? 1, 2 i 3 passos

En primer lloc, un tècnic us informarà i documentarà dels tràmits a realitzar per tal de recollir el màxim d’informació abans de la visita. Seguidament us assessorarà tècnicament.

En segon lloc, un cop feta la visita es redactarà un informe tècnic on es descriu la problemàtica i es detallen totes les causes possibles. A continuació, s’exclouen les hipòtesis justificant-ho clarament. S’efectuen les valoracions econòmiques necessàries. Finalment, s’emet una conclusió clara.

En últim lloc i seguint els terminis judicials, el tècnic defensarà l’informe als Tribunals.

Pas 1

Pas 2

Pas 3

INFORMACIÓ

I ASSESSORAMENT

DIAGNOSIS

ASSISTÈNCIA JUDICIAL

 

Més informació

 • Contacta’ns: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

 

Què és Habitabilitat?

Són el conjunt d’elements i condicions que ha de reunir un habitatge per tal que s’hi pugui viure. El document que acredita l’habitabilitat és la CÈDULA D’HABITABILITAT (CdH) i ho fa en compliment de les condicions de qualitat de la Llei 18/2007 del Dret a l’habitatge i el Decret 141/2012.

 

Cèdula

Aquest document, que es redacta per un tècnic competent, és necessari per a qualsevol tràmit referent a l’habitatge (compravenda, lloguer, contractació de subministres...).

Tipus de Cèdules Tipus d’habitatges
Primera ocupació Nova construcció
Primera ocupació rehabilitació Resultant d’una intervenció, rehabilitació o gran rehabilitació
Segona ocupació Preexistents
Informe de transmissió habitatge usat Quan en el moment de la venta, no es reuneixen les condicions d’habitabilitat

 

Què fem? 1, 2 i 3 passos

Primerament, el tècnic efectua una visita a l’habitatge per tal de valorar les condicions d’habitabilitat que ha de satisfer. Durant la visita, també es recollirà la documentació que acrediti l’ús d’habitatge, així com la seva antiguitat: escriptura, certificat municipal acreditatiu de l’antiguitat (emplaçament), llicència d’obres, certificat final d’obres...

A continuació, el tècnic generarà el document segons els models oficials i gestionarà tots els tràmits amb habitatge. El termini de resolució és de 30 dies hàbils.

Quan la cèdula es resolgui, s’entregarà al client. 

Pas 1

Pas 2

Pas 3

VISITA I DOCUMENTACIÓ

INFORME I SOL·LICITUD

RESOLUCIÓ I ENTREGA

   

 

Què és?

És l’acció d’examinar l’edifici, que duen a terme els professionals tècnics competents, amb l’objecte de determinar-ne l’estat en el moment de la inspecció i orientar a la propietat en les actuacions a realitzar per complir el deure de conservació i manteniment.

S’elabora un Informe (IITE) amb un model normalitzat. Amb l'informe del resultat de la inspecció tècnica de l'edifici (IITE), l'administració competent expedirà un Certificat d'Aptitud, segons es regula al Capítol 3 del Decret 67/2015, que lliurarà directament a la propietat de l'edifici.

 

Quan i quins edificis han de passar la ITE?

Els edificis que han de fer la ITE són els edificis unifamiliars o plurifamiliars, on existeixi l’ús d’habitatge, sense perjudici que puguin contenir també altres usos diferents del residencial.

No és d’aplicació als edificis unifamiliars on la seva edificació principal, excloses construccions auxiliars d’escassa entitat constructiva, estigui separada 1,5 metres o més de la via publica, de zones d’us públic i de les finques adjacents.

Tots els edificis d’habitatges s’han de sotmetre a inspecció tècnica abans dels 45 anys d’antiguitat, prenent com a data per determinar-ne l’antiguitat la que consta en el cadastre.

S’estableix la següent programació per passar la inspecció tècnica de l’edifici:

EDIFICIS PLURIFAMILIARS

EDIFICIS UNIFAMILIARS

Antiguitat

Termini

Antiguitat

Termini

1951 - 1960

Fins 31/12/2015

Anterior 1900

Fins 31/12/2016

1961 – 1971

Fins 31/12/2016

1901 - 1930

Fins 31/12/2017

A partir 1971

L’any que compleix 45 anys d’antiguitat

1931 - 1950

Fins 31/12/2018

Si disposa de cèdula d’habitabilitat vigent en el moment d’assolir els terminis fixats en aquest calendari, no tenen l’obligació de presentar l’informe de la inspecció tècnica de l’edifici fins a la data en què caduqui aquesta cèdula d’habitabilitat

1951 – 1960

Fins 31/12/2019

1961 – 1975

Fins 31/12/2020

A partir 1975

L’any que compleix 45 anys d’antiguitat

 

Què fem? 1, 2 i 3 passos

El tècnic efectua una visita a l’edifici per tal de valorar-ne l’estat de conservació, especialment pel que fa els elements que puguin suposar un risc per a la seguretat per als propis habitants o per a tercers, o bé, existència de filtracions que puguin derivar a una degradació progressiva. En cas de detectar aquestes deficiències es comunica a la propietat i s’informa de les recomanacions per subsanar-les.

A continuació, es redacta un informe amb un model normalitzat on es descriuran tots els elements de l’edifici: sistema estructural, evolvent, instal·lacions, acompanyats de fotografies i croquis. Un cop es tanca i es valida l’informe, es visa el document.

Per últim, s’entrega a la propietat l’informe i es sol·licita el Certificat d’Aptitud de l’edifici a l’Administració. 

Pas 1

Pas 2

Pas 3

VISITA A L’EDIFICI

REDACCIÓ DE L’INFORME

ENTREGA I TRAMITACIÓ

 

 Més informació

 
 

Donant solucions al Repte minimització i optimització de l'ús de l'aigua al sector agrícola!

https://twitter.com/promecovila/status/1129414792853299201?s=08